Η παρούσα πολιτική στοχεύει στην παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης για τον τρόπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα η εταιρεία με την επωνυμία «THE BRAND TEAM Ε.Π.Ε.» με
έδρα τα Βριλήσσια, Εθνικής Αντιστάσεως 27 (εφεξής: η «Εταιρεία»).

Η Eταιρεία είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της ιστοσελίδας https://thebrandteam.com/ , ενώ είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά τις καθημερινές της διεργασίες και συμμορφώνεται πλήρως με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
– Διαχείριση πελατών: 1. Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (τηλ εταιρικό., κινητό τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, θέση κ.λπ) 2. Μοναδικά αναγνωριστικά ( ΑΦΜ κ.λπ) 3. Οικονομικά
δεδομένα (IBAN κ.λπ.)
– Διαχείριση προμηθευτών / συνεργατών: 1. Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (τηλ εταιρικό., κινητό τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, θέση κ.λπ) 2. Μοναδικά αναγνωριστικά ( ΑΦΜ
κ.λπ) 3. Οικονομικά δεδομένα (IBAN κ.λπ.)
– Αποστολή Newsletter: Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (email, ονομ/μο κ.λπ)

– Διαχείριση εισπράξεων από πελάτες: 1. Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (τηλ.
εταιρικό., κινητό τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, θέση κ.λπ) 2. Μοναδικά αναγνωριστικά ( ΑΦΜ
κ.λπ) 3. Οικονομικά δεδομένα (IBAN κ.λπ.)
– Ανέρευση και επιλογή προσωπικού: 1. Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (τηλ εταιρικό.,
κινητό τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, θέση κ.λπ) 2. Δεδομένα βιογραφικού ( πτυχία, βεβαιώσεις
σπουδών , στοιχεία προϋπηρεσίας κ.λπ.) 3. Δεδομένα εικόνας (φωτογραφίες βιογραφικών
κ.λπ.) 4. Δεδομένα αξιολόγησης (scoring υποψηφίων στη διαδικτυακή πλατφόρμα Workable)
– Διαχείριση προσωπικού: 1. Βασικά Δεδομένα Φυσικού προσώπου (τηλ εταιρικό., κινητό τηλ.,
διεύθ., email, ονομ/μο, θέση, καρτέλα ενσήμων, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ) 2.Μοναδικά
αναγνωριστικά (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ) 4. Οικονομικά δεδομένα (IBAN, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.,
μισθοδοσία) 5. Δεδομένα ασφάλισης (βιβλιάριο ΙΚΑ)

Να σημειωθεί ότι μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον δεδομένα που δεν προδίδουν την ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου (βλ. Cookies Policy).

Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. είναι είτε η εκτέλεση σύμβασης, είτε η συγκατάθεση, είτε το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία λειτουργεί μόνη της την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνει, ενώ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας δύναται να είναι οι συνεργάτες μας, ήτοι Εξωτερικός Λογιστής, Μηχανογράφος,
Εξωτερικός Δικηγόρος, Πελάτες, Εταιρεία εκτυπώσεων, πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες αρχές. Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι και τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν θα κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.
Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφουμε τα δεδομένα σας, μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης που μας χορηγήσατε για την αποστολή τους ή μετά από έξι (6) μήνες από την τελευταία επικοινωνία μας μαζί σας.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ) θα διεξαχθεί με την προηγούμενη γνώση και, ενδεχομένως, με τη συγκατάθεσή σας. Στο σημείο αυτό
ενημερώνουμε ότι καθώς το κύριο μέσο αποθήκευσης των προσωπικών μας δεδομένων είναι το “GSuite” της Google LLC, όπου στην τελευταία η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων είναι ασφαλής, καθώς είναι βρίσκεται στη λίστα των «ασφαλών για διαβίβαση εταιρειών» κατά το EU-U.S. Privacy Shield.

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:
1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,
2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,
3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη
διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)
7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: [email protected]

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας
αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr   Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 19/12/2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.
Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Cookies Policy.

 

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα.
Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας
(όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).
2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;
Η ιστοσελίδα https://thebrandteam.com/ τοποθετεί cookies τρίτων μερών που εξυπηρετούν τη συλλογή στατιστικών
στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν.
3. Ποια cookies εγκαθιστά η παρούσα ιστοσελίδα;
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις κάτωθι κατηγορίες cookies:
Όνομα Cookie Περιγραφή λειτουργικότητας Προέλευση Χρόνος διατήρησης
Google
Analytics
cookies _ga,
_gat, _gid)

Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την Google. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα.
Καλύπτονται από την πολιτική της Google.

4. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;
Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:
 Google Chrome
 Microsoft Edge
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Apple Safari (Mac OS)
 Apple Safari (iPhone, iPad)
 Opera
Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.
5. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;
Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
– https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
– http://www.allaboutcookies.org/
– https://www.aboutcookies.org/

6. Ενδέχεται να αλλάξει η παρούσα πολιτική;
Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19/12/2018.
Σημείωση
H “The Brand Team” ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.